İntegmo İletişim Hizmetleri A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

1. POLİTİKA HAKKINDA
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), aşağıda belirtilen Gerçek Kişilere
ait verilerin, Veri Sorumlusu sıfatıyla İNTEGMO İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatı (“Kanun”) uyarınca toplanması, işlenmesi,
saklanması ve imhası süreçlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve Şirket tarafından verileri
işlenen Gerçek Kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanıştır.
İşbu Politika kapsamına giren Gerçek Kişiler (“Veri Konusu Kişi(ler)”) şunlardır:
 Şirket Hissedarları ve Yetkilileri
 Çalışan ve Stajyerler
 Çalışan veya Stajyer Adayları
 Müşteriler
 Tüzel Kişi Müşteri Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları
 İş Ortakları ve Bayiler
 Tüzel Kişi İş Ortağı Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları
 Ürün ve/veya Hizmet Tedarikçisi
 Tüzel Kişi Ürün ve/veya Hizmet Tedarikçisi Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları
 Potansiyel Müşteriler ve İş Ortakları
 Potansiyel Tüzel Kişi Müşteri veya İş Ortağı Hissedarları, Yetkilileri, Çalışanları
 Aile Üyeleri ve Yakınlar
 Ziyaretçiler (internet sitesi veya işyeri/ofis)
 Sair Üçüncü Kişiler
Kanun’un 28/1. maddesi uyarınca, işbu Politika ve Kanun hükümleri aşağıdaki hallerde
uygulanmayacaktır:
 Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak
kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle
ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi;
 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik
gibi amaçlarla işlenmesi;
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
işlenmesi;
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik
güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi;
 Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Şirket, Politika’yı, gerekli gördüğü ya da mevzuatın gerektirdiği hallerde, güncelleyebilecektir.
Politika, Şirket’in internet sitesi www.etemruhi.com adresinde yayımlanarak Veri Konusu Kişiler’in
erişimine sunulmaktadır.
2. TANIMLAR
İşbu Politika ve Kanun’da yer alan aşağıda listeli ifadelerin, Kanun ile belirlenen tanımları şöyledir:

2

İFADE TANIMI
Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür

iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü

bilgiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

KVK Kurulu Kanun uyarınca kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt
sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.
3. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ
3.1. Şirketimiz tarafından Veri Konusu Kişilere ait Kişisel Veriler, aşağıda belirtilen kategoriler altında
işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık
kimliği, evlilik cüzdanı, nüfus kaydı gibi dokümanlarda yer
alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler ( ad-soyad, T.C. kimlik
numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri,
doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus
cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK
numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler)

İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail, IP adresi gibi veri sahibiyle

iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

Görsel ve İşitsel Bilgi Veri Konusu Kişi ile ilişkilendirilebilen fotoğraf, kamera
kayıtları, ses kayıtları gibi her türlü görsel ve işitsel kayıtlar
Lokasyon Bilgisi Veri Konusu Kişinin konumunu tespit etmeye yarayan tüm

veriler (GPS lokasyonu, seyahat verileri vs.)

Müşteri Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait elde

3

edilen ve üretilen bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sunduğumuz ürün ve hizmetler çerçevesinde ve/veya
Şirketin ya da Veri Konusu Kişinin hukuki menfaatlerini
korumak amacıyla, Veri Konusu Kişi’nin aile bireyleri (örn. eş,
anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda
ulaşılabilecek diğer kişilere ait kimlik bilgileri ve iletişim
bilgileri

Çalışan İşlem Bilgisi

Çalışan ve stajyerlerin, iş ile ilgili gerçekleştirdiği her türlü
işleme ait bilgiler (işe giriş çıkış kayıtları, toplantı notları, mail
yazışmaları vs.)

İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari
güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel veriler

Finansal Bilgi

Veri Konusu Kişi ile Şirket arasındaki hukuki ilişki uyarınca
yaratılan ya da elde edilen finansal sonucu gösteren bilgi,
belge ve kayıtlara ilişkin işlenen veriler (banka hesap ve IBAN
numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi,
gelir bilgisi vs.)

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış
sırasında alınan kayıtlar, belgeler, kamera kayıtları, parmak
izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar.

Çalışan veya Stajyer Adayı
Bilgisi

Şirketimizin çalışanı ya da stajyeri olmak için başvuruda
bulunmuş veya Şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları
doğrultusunda çalışan/stajyer adayı olarak değerlendirilmiş
bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Özlük Bilgisi Şirket Çalışanlarının ve Stajyerlerinin özlük haklarının

oluşması ve korunması için gerekli her türlü veri

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası
ile kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla
işlenen veriler

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin Veri Konusu Kişinin kullanım
alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda
özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen
kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan
rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin
alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

3.2. Şirketimiz, Kişisel Verileri, Şirketimiz ile herhangi bir yolla irtibata geçmeniz halinde (e-bülten ve mail
bildirim listelerine üye olunması, Şirketimize ait www.etemruhi.com internet sitesinin ziyaret edilmesi
ve/veya sipariş oluşturulması, başvuru formlarının doldurulması, , çağrı merkezinin aranması, Şirketin
fiziken ziyaret edilmesi vb.), otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisimiz, çağrı merkezimiz,

4
internet sitemiz, sosyal medya ve dijital mecralarımız, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara
ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden, internet sitelerimizdeki çerezler, kartvizit, telefon gibi
vasıtalar aracılığıyla ya da iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalarla, yazılı, sözlü, elektronik yollarla,
görüntü/ses kaydı ile veya fiziksel olarak Veri Konusu Kişi ile karşı karşıya gelmek suretiyle
toplamaktadır.
3.3. Şirketimize ait ürün ve hizmetlerden faydalandığınız sürece, toplanan Kişisel Verileriniz işlenebilecek ve
verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla, gerektiğinde güncellenebilecektir.
4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKE VE ŞARTLAR
4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uygulanan Genel İlkeler
Şirketimiz, Veri Sorumlusu olarak veri işleme faaliyetlerini, Kanun’un 4. maddesi ile belirlenen ve
aşağıda listeli Kişisel Veri İşleme ilkelerine uygun olarak, yürütmektedir.
 Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma: Şirketimiz, Kişisel Verileri, ilgili mevzuata ve
dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işler ve bu sınırlar içerisinde kullanır.
 Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma: Şirketimiz, Veri Konusu Kişilerin temel haklarını ve meşru
menfaatlerini dikkate alarak işlediği Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda,
verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncelleme gerekip
gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır.
 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme: Şirketimiz, Kişisel Verileri, işbu Politika ve
aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Veri Konusu Kişilerin bilgisine sunulan ve aşağıda madde
5’te ve ayrıca Aydınlatma Metni hükümlerinde yer alan meşru amaçlar kapsamında gerekli olan
kadar işlemektedir.
 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Şirketimiz, Kişisel Verileri belirlenen
amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili
olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.
 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar
Muhafaza Edilme: Şirketimiz, Kişisel Verileri, (i) varsa ilgili yasal düzenlemelerle belirlenen süre
zarfında, (ii) yasalar uyarınca getirilmiş bir süre olmaması halinde, veriyi işleme amacı ve Şirket
prosedürleri göz önünde tutularak belirlenecek makul sürelerle sınırlı olarak muhafaza eder. Sürenin
bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz
tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Faaliyetinin Şartları
4.2.1. Kanun’un 5. maddesi ile Kişisel Verilerin işlenebilmesi için Veri Konusu Kişinin (ilgili kişi) açık rızasının
alınması şartı getirilmiş ve ayrıca açık rıza alınmaksızın Kişisel Verilerin işlenebileceği haller
belirlenmiştir. Şirketimiz, işbu hüküm uyarınca, aşağıdaki şartlardan biri veya birkaçının varlığı halinde,
Veri Konusu Kişinin açık rızasını almaksızın, Kişisel Verileri işleyebilecektir:
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait Kişisel Verilerin Şirket tarafından işlenmesinin gerekli olması
 Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Kişisel Veri işlemenin
zorunlu olması
 Kişisel Verilerin işlenmesi faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi

5
 Şirket’in Kişisel Veri işleme faaliyetinde bulunmasının, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını
açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya
da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 Kişisel Verinin Veri Konusu Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş (kamuoyuna açıklanmış) olması
 Kişisel Verilerin Şirket tarafından işlenmesinin, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için
zorunlu olması
 Veri Konusu Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak
Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4.2.2. Şirketimiz, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde, Kanun ile getirilen düzenlemelere azami
hassasiyetle uygun davranmakta ve Kanun’un 6. maddesi ile öngörüldüğü üzere, Özel Nitelikli Kişisel
Verileri, aşağıda belirtilen istisnai haller dışında, Veri Konusu Kişinin açık rızasını almak kaydıyla
işlemekte ve KVK Kurulu’nun belirleyeceği idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
 Veri Konusu Kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin (ırk, siyasi
düşünce vs.) işlenmesi faaliyetinin kanunlarda öngörülmesi halinde, açık rıza aranmamaktadır.
 Veri Konusu Kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü
altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlendiği durumda, açık rıza
aranmamaktadır.

4.2.3. Şirketimiz, Kişisel Verilerin elde edilmesi hemen önce, Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un 10.
maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü, Veri Konusu Kişilere karşı, yerine getirmektedir. Bu
kapsamda hazırlanan Aydınlatma Metnine, istenildiği zaman, www.etemruhi.com/... internet adresinden
ulaşılabilir. Ayrıca, Kişisel Veri işlenebilmesi için, Kanun uyarınca açık rızanın alınmasının şart olduğu
durumlarda, Şirketimiz, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmenin yanı sıra ilgili Veri Konusu Kişinin
açık rızasını da almaktadır.
4.2.4. Kanun’un 28/2. maddesi uyarınca, aşağıda yer alan şartlardan birini varlığı halinde, aydınlatma
yükümlülüğümüz bulunmamaktadır:
 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 Veri Konusu Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.
5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI
Şirketimiz Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda Kişisel Veriler
aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:
 Bilgi güvenliği süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
 Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi
 Çalışan faaliyetlerinin takibi ve denetimi
 Çalışan memnuniyeti ve bağımlılığı süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi

6

 Çalışan Performans Değerlendirme Süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 Çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 Çalışan/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi
 Çalışanlara kullanıcı hesabı, e-posta adresi açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi
 Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi
 Denetim/etik kurallara ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 Finans ve Muhasebe işlerinin planlanması, takibi ve denetimi
 Fiziksel mekan güvenliğinin temini ve takibi
 Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 İnsan kaynakları süreçlerinin oluşturulması ve yönetilmesi
 İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi, sonlandırılması ve İş Sözleşmesi ile ilgili
mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi
 Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürlerinin oluşturulması, takibi ve denetimi
 Mal/hizmet satın alınması, teslim edilmesi ve faturalandırılması faaliyetlerinin yürütülmesi

 Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
 Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
 Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 Müşterilere teknolojik tabanlı hizmet sunulması,
 Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi
 Reklam / kampanya / promosyon ve benzeri pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 Elektronik Ticari İleti İzin Metni’nin kabulü halinde Şirket ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon
vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin organize edilmesi ve yürütülmesi
 Sözleşmelerin süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin akdedilmesi ve ifası,
 Sponsorluk faaliyetlerini yürütülmesi
 Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun planlanması, icrası ve Şirket araçlarının takibi
 Şirket içi veya şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 Şirket tarafından düzenlenen organizasyon ve etkinlik süreçlerinin planlanması ve yönetimi
 Şirket/Ürün/Hizmetlere bağlılık süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi
 Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 Talep ve şikayetlerin yönetimi
 Ticari faaliyetlerin ve ticari ilişkilerin planlanması ve mevzuata uygun yürütülmesi
 Ücret politikasının oluşturulması ve yönetimi

7

 Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 Ürün/hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi ve
değerlendirilmesi
 Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 Yetkili kişi, kurum, kuruluşlara mevzuat gereği bilgi verilmesi
 Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 Yürürlükte bulunan herhangi bir mevzuatın getirdiği yükümlülüğün yerine getirilmesi
 Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
6.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması
Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 8. maddesinde öngörüldüğü şekilde;
(i) İşbu Politika’nın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise
(yeterli önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden
herhangi birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın,
(ii) İşbu Politika’nın 4.2.1. ile 4.2.2. maddelerinde saydığımız istisnai hallerin var olmadığı hallerde
ise Veri Konusu Kişinin açık rızasının alınması şartıyla,
yurtiçinde üçüncü bir tarafa, Politika’nın 5. maddesinde yer alan herhangi bir amaç uyarınca,
aktarabilecektir.
6.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 9. maddesinde öngörüldüğü şekilde;
(i) İşbu Politika’nın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise
(yeterli önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden
herhangi birinin varlığı halinde ve Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
(a) Yeterli korumanın bulunması,
(b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun
izninin bulunması,
şartıyla, açık rıza aranmaksızın,
(ii) Yukarıda (i) bendinde sayılan şartların sağlanamadığı hallerde ise Veri Konusu Kişinin açık
rızasının alınması şartıyla,
yurtdışında üçüncü bir tarafa, Politika’nın 5. maddesinde yer alan herhangi bir amaç uyarınca,
aktarabilecektir.
6.3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Alıcı Grupları

8
Şirketimiz, işbu Politika’nın 6.1. ve 6.2. maddeleri ile Kanun’un 8., 9. ve sair maddelerinde yer alan esas
ve yükümlülükler doğrultusunda, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri, aşağıda belirtilenler, alıcı
gruplarına aktarabilecektir:
• Bankalar ve Finans Kuruluşları
• Danışmanlar
• Denetim Firmaları
• Hizmet Alınan Firmalar
• Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları
• İş ortakları (mevcut veya potansiyel)
• İştirakler ve Grup Şirketleri
• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları
• Müşteriler (mevcut veya potansiyel)
• Pay Sahipleri
• Şirket Yetkilileri
• Tedarikçiler
• Yargı merci ve kamu otoriteleri
7. VERİ KONUSU KİŞİLERİN YASAL HAKLARI
7.1. Veri Konusu Kişi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili;
(i) Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) Eksik veya yanlış işlenen Kişisel Verilerin düzeltilmesini isteme,
(vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
(vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerine konu işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Veri Konusu
Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
7.2. Veri Konusu Kişilerin, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için, ilgili Veri Konusu Kişinin kimliğini
tespit etmeyi sağlayacak belgelerle birlikte https://www.etemruhi.com/pages/integmo-iletisim-hizmetleri-a-s-br-basvuru-formu linkinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurmaları ve (i)
imzalı taranmış kopyasının shop@etemruhi.com e-posta adresine ya da (ii) ıslak imzalı aslının İntegmo İletişim Hizmetleri A.Ş Kemalpaşa Mah. Ordu Cad. no: 66/602 Fatih / İstanbul adresine gönderilmesi
yeterlidir.
7.3. Kural olarak Şirketimiz, Veri Konusu Kişilerin taleplerini ücretsiz olarak yerine getirmektedir. Ancak talep
edilen işlemin ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler, Veri
Konusu Kişiden talep edilebilecektir.
7.4. Form ile gönderilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz)
gün içinde cevaplandırılacaktır.
7.5. Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş
olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan

9
başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda Şirketimiz talepleri karşılamakta
güçlük yaşayabilecek ve araştırma sürecinde gecikmeler yaşanabilecektir. Bu nedenle Kanun’un 11.
Maddesinde belirtilen hakları kullanımında bu hususlara riayet edilmesi önem arz etmektedir. Aksi
durumda yaşanacak gecikmelerden Şirketimiz sorumlu tutulamayacaktır.
7.6. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı ve/veya kötüniyetli başvurular karşısında Şirketimizin yasal hakları
saklıdır.
7.7. Kanun’un 28/2. maddesi uyarınca, işbu Politika’nın 4.2.4. maddesinde sayılı hallerden birinin varlığı
halinde, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, madde 7.1. maddede sayılan haklar
kullanılamayacaktır.
8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER
Şirketimiz, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve Kişisel Verilerin
muhafazası sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik olarak, gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz tarafından alınan önlem ve tedbirler aşağıda sınırlayıcı
olmamak üzere belirtilmiştir:
 Kanun ve sair mevzuat ve bunlarda meydana gelen gelişmeler ışığında verilerin güvenliğinin
sağlanması ve hukuka uygun işlenmesi konusunda, Çalışanlarımız eğitimlere tabi tutulmakta ve
bilgilendirilmektedir.
 Çalışanlar ve veri işleyenlerin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin taahhütname/sözleşme
imzalatılmaktadır.
 Şirketimiz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını
veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek ve kişisel verilerin güvenli ortamlarda
saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek
için korunacak verinin niteliği de dikkate alınarak teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre
teknik ve idari tedbirler almaktadır.
 Şirketimiz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve mevzuata uygun olarak
işlenmesini ve saklanmasını sağlamak amacıyla kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları,
müşterileri ve tedarikçiler ile bu konuda sözleşme akdetmektedir. Bu sözleşmelerde, verilerin
gizliliğini koruma altına alan hükümlerin yanında, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, kapsamı ve
süresi belirlenmekte, tarafların sorumlulukları açıkça düzenlenmekte, hukuka ve sözleşme
hükümlerine aykırı işleme faaliyetlerini yaptırıma bağlayan hükümler eklenmektedir.
 Kişisel Verilere hem şirket içerisinden hem de dışarıdan hukuka aykırı bir müdahalenin önlenmesi
için veri kayıt ortamları virüs koruma programları başta olmak üzere çeşitli yazılımlar/donanımlar
ve şifreler aracılığıyla korunmaktadır.
 Şirketimiz uhdesindeki veri kayıt ortamları, düzenli aralıklarla uzman kuruluşlar tarafından güvenlik
testlerinden geçirilmekte, güvenlik açığının tespiti halinde söz konusu açık giderilmektedir.
 Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta ve erişim kayıtları tutulmaktadır.
 Şirketimiz sadece zorunlu durumlarda ve işi gereği kişisel veriye ulaşması gereken kişilerin kişisel
verileri işlemesine izin vermekte ve yetkisiz işleme faaliyetlerini tespit etmek amacıyla gerekli
teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
 Şirketimiz mevzuata da uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları
tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK
Kurulu’na bildirilmesini sağlamak üzere gerekli işlemleri yürütür ve zarar doğmaması amacıyla
alınacak her türlü önlemleri yerine getirir.

10

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ VE İMHASI
9.1. Kişisel Verilerin Saklanmasını ve İmhasını Gerektiren Sebepler
Kişisel verilerin toplanma amacının veya ikincil amaçlarının ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler,
Şirketimiz tarafından;
• Şirketimizin doğmuş ya da doğabilecek yasal sorumluluklarını yerine getirebilmesi amacı ile ve
kanunlarda öngörülen ölçülere ve/veya emredilen sürelere uygun olarak,
• Silinmesi ve/veya anonimleştirilmesi öngörülen veriler ise; iş sürekliliği, veri kaybının önlenmesi ve
veri koruma amacıyla yedek/arşiv ve benzeri ortamlarda erişime hazır (“canlı”) olmayan şekilde,
• Silme, yok etme veya anonimleştirme yolu ile imha edilecek veriler ise en geç bir sonraki periyodik
imha tarihine kadar saklanmaya devam edilecektir.

9.2. Kişisel Verilerin İmhası
Kanun uyarınca Kişisel Verilerin İmhası, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda, Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle
getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirketimiz, Kişisel Verileri,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen ya da Veri Konusu Kişi’nin talebi
üzerine imha eder.
Kişisel verilerin silinmesi ile bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek
şekilde imha edilir. Buna göre veriler, kayıtlı oldukları evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi
araçlardan geri dönüştürülemeyecek şekilde silinir.
Verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde, verilerin
kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin imha
edilmesini ifade etmektedir.
Verilerin anonim hale getirilmesiyle, Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir.
9.3. Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri
Şirketimiz, öncelikle, ilgili mevzuatta, Kişisel Verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise
bu süreye riayet etmektedir.
Kişisel Verinin saklanmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili
mevzuatta bu hususta bir süre öngörülmemiş olması halinde, sırasıyla;
(i) İlgili Veri, Kanun’un 6. maddesi kapsamında, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak
sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz
konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem, verinin niteliği ve saklanmasının önem derecesine
göre belirlenir.
(ii) Verinin saklanmasının, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu denetlenir ve söz
konusu ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler imha edilir.
(iii) İlgili Kişisel Verinin işlenme şartı ve amacı doğrultusunda, makul saklama süresi tespit edilir ve
tespit edilen sürenin sona ermesi halinde ilgili veri imha edilir.
Yukarıdaki prensipler uyarınca, saklama süresi dolan Kişisel Veriler, aşağıda madde 9.4.’te yer alan
Saklama ve İmha Tablosu imha süreleri çerçevesinde, yılın ilk günü itibariyle her 6 (altı) ayda bir
periyodik olarak kontrol edilerek süresi sona erenler imha edilir.

11
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt
altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl
süreyle saklanır.
9.4. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alan Personel Tablosu ile Saklama/İmha
Süreleri Tablosu
İşbu Politika uyarınca, aşağıdaki tabloda yer alan personel, Kişisel Veri saklama ve imha sürecinde yer
alacaklardır:
PERSONEL GÖREV SORUMLULUK
İnsan Kaynakları Direktörü İnsan Kaynakları Departmanı -
Kişisel veri saklama ve imha
politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin
saklama süresine uygunluğunun
sağlanması ile periyodik imha
süresi uyarınca kişisel veri imha
sürecinin yönetimi

Bilgi İşlem Müdürü Bilgi Teknolojileri Departmanı -
Kişisel veri saklama ve imha
politikası uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin
saklama süresine uygunluğunun
sağlanması ile periyodik imha
süresi uyarınca kişisel veri imha
sürecinin yönetimi

Muhasebe Müdürü Mali İşler Departmanı - Kişisel
veri saklama ve imha politikası
uygulama sorumlusu

Görevi dahilinde olan süreçlerin
saklama süresine uygunluğunun
sağlanması ile periyodik imha
süresi uyarınca kişisel veri imha
sürecinin yönetimi

Şirketimiz, Kişisel Verileri, aşağıdaki tabloda yer alan saklama ve imha süreleri uyarınca işlemektedir:

SÜREÇ SAKLAMA SÜRESİ İMHA SÜRESİ
İş Kanunu ile iş sözleşmesine ilişkin
mevzuat kapsamında saklanan
veriler (önr. performans kayıtları,
özlük dosyası belgeleri vs.)

İş ilişkisinin sona ermesini
müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini
takiben 6 ay içerisinde

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
kapsamında toplanan veriler

İş ilişkisinin sona ermesini
müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini
takiben 6 ay içerisinde

SGK mevzuatı kapsamında tutulan
veriler

İş ilişkisinin sona ermesini
müteakip 10 yıl

Saklama süresinin bitimini
takiben 6 ay içerisinde

Sair ilgili mevzuat gereği toplanan
veriler

İlgili mevzuattan öngörülen
süre

Saklama süresinin bitimini
takiben 6 ay içerisinde

TCK veya sair cezai sorumluluk
getiren mevzuat kapsamında suça
konu olan kişisel veriler

Dava zamanaşımı
sürecince

Saklama süresinin bitimini
takiben 6 ay içerisinde

Müşteri verileri Kayıt altına alınmasını
müteakip […] yıl

Saklama süresinin bitimini
takiben 6 ay içerisinde

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik
İleti İletişim Onaylarına ilişkin veriler

Onay kayıtları geçerliliğinin
sona erdiği tarihi müteakip,

Saklama süresinin bitimini
takiben 6 ay içerisinde

12

ticari elektronik iletiye
ilişkin diğer kayıtlar ise
kayıt tarihini müteakip 3 yıl

İŞBU POLİTİKA, 28/11/2021 tarihinde güncellenerek www.etemruhi.com adresinde yayınlanmış
olup İntegmo dilediği zaman gerekli değişiklikleri ve güncellemeleri yapma hakkını saklı tutar.