İntegmo İletişim Hizmetleri A.Ş.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, İntegmo İletişim Hizmetleri A.Ş. (“İntegmo” ve “Şirket”) olarak bizimle, otomatik veya
otomatik olmayan yöntemlerle, ofisimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya ve dijital mecralarımız,
e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden, internet
sitelerimizdeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla ya da iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalarla,
yazılı, sözlü, elektronik yollarla, görüntü/ses kaydı ile veya fiziksel olarak yaptığımız görüşmeler neticesinde
edindiğimiz kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında, https://www.etemruhi.com/pages/integmo-iletisim-hizmetleri-a-s-br-br-kisisel-verilerin-islenmesi-ve-korunmasi-politikasi linkinden ulaşabileceğiniz “İntegmo
İletişim Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda yer alan tanımlar dikkate alınacaktır.
VERİ SORUMLUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İntegmo İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu ve
işlenen veriye göre değişecek olması nedeniyle zaman zaman Veri İşleyen sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata
uygun olarak işlediğimizi bilginize sunarız.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirketimiz Kişisel Verilerinizi belli, açık ve meşru amaçlarla ve Kişisel verilerin Korunması Kanunu (“KVK
Kanunu”)’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak, aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

 Bilgi güvenliği süreçlerinin oluşturulması, yürütülmesi
 Çağrı merkezi ve uzaktan destek
hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve
içerik takibi
 Çalışan faaliyetlerinin takibi ve denetimi
 Çalışan memnuniyeti ve bağımlılığı
süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 Çalışan Performans Değerlendirme
Süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 Çalışan/stajyer adaylarının başvuru
süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 Çalışan/stajyer seçme ve yerleştirme
süreçlerinin oluşturulması ve yürütülmesi
 Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin
planlanması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi
 Çalışanlara kullanıcı hesabı, e-posta adresi
açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı
verilmesi
 Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin
planlanması ve yürütülmesi
 Denetim/etik kurallara ilişkin faaliyetlerin
yürütülmesi
 Finans ve Muhasebe işlerinin planlanması,
takibi ve denetimi
 Fiziksel mekan güvenliğinin temini ve takibi
 Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 İnsan kaynakları süreçlerinin oluşturulması ve
yönetilmesi
 İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması,
yürütülmesi, sonlandırılması ve İş Sözleşmesi

ile ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerin
yerine getirilmesi
 İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye
erişim yetkilerinin planlanması ve yürütülmesi
 Kişisel veri güvenliği politika ve
prosedürlerinin oluşturulması, takibi ve
denetimi
 Mal/hizmet satın alınması, teslim edilmesi ve
faturalandırılması faaliyetlerinin yürütülmesi
 Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin
oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
 Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin
oluşturulması, yürütülmesi ve denetimi
 Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin
yürütülmesi,
 Müşterilere teknolojik tabanlı hizmet
sunulması,
 Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
ve sonuçların değerlendirilmesi
 Reklam / kampanya / promosyon ve benzeri
pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 Elektronik Ticari İleti İzin Metni’nin kabulü
halinde Şirket ve İş Ortaklarının kampanya
promosyon ve benzeri pazarlama
faaliyetlerinin yürütülmesi
 Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 Sosyal sorumluluk ve sivil toplum
aktivitelerinin organize edilmesi ve
yürütülmesi
 Sözleşmelerin süreçlerinin yürütülmesi,
sözleşmelerin akdedilmesi ve ifası,
 Sponsorluk faaliyetlerini yürütülmesi
 Sunulan ürün ve hizmetler özelinde,
sistemlere kullanıcı tanımlamalarının
yapılması,
 Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun
planlanması, icrası ve Şirket araçlarının takibi
 Şirket içi veya şirket dışı eğitim faaliyetlerinin
planlanması ve icrası
 Şirket tarafından düzenlenen organizasyon ve
etkinlik süreçlerinin planlanması ve yönetimi
 Şirket/Ürün/Hizmetlere bağlılık süreçlerinin
oluşturulması, yürütülmesi ve
değerlendirilmesi
 Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin
gerçekleştirilmesi
 Talep ve şikayetlerin yönetimi
 Ticari faaliyetlerin ve ticari ilişkilerin
planlanması ve mevzuata uygun yürütülmesi
 Ücret politikasının oluşturulması ve yönetimi
 Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin
oluşturulması ve yürütülmesi
 Ürün/hizmetlerin satış ve pazarlaması için
pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi
ve değerlendirilmesi
 Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin
temini
 Verilerin doğru ve güncel olmasının
sağlanması
 Yatırım süreçlerinin yürütülmesi
 Yetkili kişi, kurum, kuruluşlara mevzuat
gereği bilgi verilmesi
 Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 Yürürlükte bulunan herhangi bir mevzuatın
getirdiği yükümlülüğün yerine getirilmesi
 Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel Verileriniz, KVK Politikamızın 6.1. ve 6.2. maddeleri ile Kanun’un 8., 9. ve sair maddelerinde yer alan esas
ve yükümlülükler doğrultusunda, Bankalar ve Finans Kuruluşları, Danışmanlar, Denetim Firmaları, Hizmet alınan
Firmalar, Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, İş Ortakları (mevcut ve potansiyel), İştirakler ve grup şirketleri,
Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Müşteriler (mevcut ve potansiyel), pay sahipleri, şirket yetkilileri,
tedarikçiler ve yargı merci ve kamu otoritelerine, aşağıdaki şartlarla aktarılmaktadır:
a) Yurtiçinde Aktarım
Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 8. maddesinde öngörüldüğü şekilde;
(i) KVK Politikamızın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise (yeterli
önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden herhangi birinin
varlığı halinde açık rıza aranmaksızın,

(ii) KVK Politikamızın 4.2.1. ile 4.2.2. maddelerinde saydığımız istisnai hallerin var olmadığı hallerde ise Veri
Konusu Kişinin açık rızasının alınması şartıyla,
yurtiçinde üçüncü bir tarafa, yukarıda sayılan herhangi bir amaç uyarınca, aktarabilecektir.
b) Yurtdışına Aktarım
Şirketimiz, Kişisel Verileri ve Özel Nitelikli Verileri, Kanun’un 9. maddesinde öngörüldüğü şekilde;
(i) KVK Politikamızın, Kişisel Veriler için 4.2.1. maddesinde ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler için ise (yeterli
önlemlerin alınmış olması kaydıyla) 4.2.2. maddesinde saydığımız istisnai hallerden herhangi birinin
varlığı halinde ve Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede;
(a) Yeterli korumanın bulunması,
(b) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin
bulunması,
şartıyla, açık rıza aranmaksızın,
(ii) Yukarıda (i) bendinde sayılan şartların sağlanamadığı hallerde ise Veri Konusu Kişinin açık rızasının
alınması şartıyla,
yurtdışında üçüncü bir tarafa, yukarıda sayılan herhangi bir amaç uyarınca, aktarabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel Verileriniz, Şirketimiz ile herhangi bir yolla irtibata geçmeniz halinde (e-bülten ve mail bildirim listelerine
üye olunması, Şirketimize ait www.etemruhi.com internet sitesinin ziyaret edilmesi ve/veya sipariş oluşturulması,
başvuru formlarının doldurulması, , çağrı merkezinin aranması, Şirketin fiziken ziyaret edilmesi vb.), otomatik veya
otomatik olmayan yöntemlerle, ofisimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya ve dijital mecralarımız,
e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden, internet
sitelerimizdeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla ya da iş ortaklarımız ve benzeri vasıtalarla, yazılı,
sözlü, elektronik yollarla, görüntü/ses kaydı ile veya fiziksel olarak Veri Konusu Kişi ile karşı karşıya gelmek
suretiyle toplamaktadır.
Şirketimize ait ürün ve hizmetlerden faydalandığınız sürece, toplanan Kişisel Verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin
doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla, gerektiğinde güncellenebilecektir.
Kişisel Verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu
Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.
YASAL HAKLARINIZ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep
etme,
haklarına sahipsiniz.
Gerek yasal taleplerinizi, gerek Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması hakkındaki tüm sorularınızı,
https://www.etemruhi.com/pages/integmo-iletisim-hizmetleri-a-s-br-basvuru-formu linkinde bulunan Başvuru Formu’nu, formda belirtilen şekilde doldurup Şirketimize
iletebilirsiniz. Şirketimiz, Başvuru Formu’nda belirtilen sürelerde size geri dönüş yapacaktır.
Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman
güncelleme hakkını saklı tutar. Bu maksatla yapılacak güncellemeler, www.etemruhi.com web sitesi
üzerinden duyurulacaktır.